REGULAMIN SERWISU

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną Użytkownikom przy pomocy Serwisu.

 

DEFINICJE

Administrator - Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,  wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 437.026.518,00 zł, w pełni opłacony, który jest  administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

CRUZ - Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000376071, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-264-72-21, REGON 122603652, kapitał zakładowy w wysokości 11.100.000 zł, będąca właścicielem infrastruktury, na której znajduje się Serwis oraz jej operatorem odpowiadającym za prawidłowe funkcjonowanie .

Serwis – Strony internetowe dostępne pod adresami https://mojbank.pl oraz https://forms.mojbs.pl oraz system zarządzania danymi przekazywanymi przez Użytkownika Serwisu

Użytkownik Serwisu – każda osoba odwiedzająca Serwis lub wykorzystująca jego funkcjonalności.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Bank – Administrator oraz banki spółdzielcze z Grupy BPS 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r., poz. 123 ze zm.).

2.     Celem funkcjonowania Serwisu jest udzielanie informacji o produktach i usługach świadczonych przez Banki oraz przekierowywanie  wniosków i zapytań ofertowych Użytkowników Serwisu do właściwych Banków .

3.     Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej  należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za jego zgodą.

 

FUNKCJONOWANIE SERWISU

 1. Podmiotem sprawującym  bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającym poprawność jego działania, a także operatorem aplikacji https://forms.mojbs.pl umożliwiającej Użytkownikom Serwisu składanie wniosków i zapytań ofertowych jest CRUZ.
 2. CRUZ oraz Administrator zastrzega sobie prawo do:

1)    tymczasowego zaprzestania świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,

2)     modyfikacji sposobu działania Serwisu.

 1. Administrator ani CRUZ nie ponosi odpowiedzialności za:

1)    trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia usług z przyczyn niezależnych od CRUZ lub Administratora, w tym w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej;

2)    niepoprawnie podane przez Użytkownika dane w trakcie korzystania z Serwisu;

3)    poniesione szkody, jak i utracone przez Użytkowników korzyści, które spowodowane zostały na skutek działań bądź zaniechań tych Użytkowników;

4)    problemy bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie Użytkownika uniemożliwiające korzystanie Użytkownikowi z Serwisu.

4.    Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik Serwisu ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne w związku z korzystaniem z Serwisu.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DO OBSŁUGI SERWISU

1.     Użytkownik Serwisu może korzystać z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyjątkiem czasu, w którym prowadzone są prace konserwacyjne.

2.     Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika Serwisu urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

3.     Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.

REKLAMACJE

1.     Użytkownik Serwisu może złożyć reklamację w przypadku, gdy usługi Serwisu nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo obowiązującymi przepisami prawa.

2.     Reklamację w zakresie sposobu funkcjonowania Serwisu  można złożyć drogą:

1)    elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2)    pisemną na adres: CRUZ sp. z o.o., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.

3)    przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt.

3.     Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego reklamację umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu zwrotnego oraz opisu problemu, który wymaga rozpatrzenia.

4.     Reklamacje są rozpatrywane przez CRUZ jako podmiot odpowiedzialny za techniczne funkcjonowanie Serwisu w oparciu o umowę zawartą z Administratorem.

5.     Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Użytkownika Serwisu: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CRUZ oraz Administratora na potrzeby rozpatrzenia reklamacji.

6.     Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, CRUZ powiadomi Użytkownika o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

7.     Zgłoszenie reklamacyjne może pozostać bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2.     Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług.

3.     Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

4.     Wszelkie spory pomiędzy Administratorem  oraz CRUZ a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

5.     Regulamin obowiązuje od dnia 30.10.2020 r.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

DEFINICJE

Administrator– Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,  wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 437.026.518,00 zł, który został w pełni wpłacony, będący administratorem danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników Serwisu

Bank – Administrator oraz banki spółdzielcze z Grupy BPS

CRUZ - Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000376071, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-264-72-21, REGON 122603652, kapitał zakładowy w wysokości 11.100.000 zł, będąca operatorem Serwisu odpowiadającym za jego prawidłowe funkcjonowanie

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, IP urządzenia, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

IOD – Inspektor ochrony danych.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – strony internetowe dostępne pod adresami https://mojbank.pl  oraz https://forms.mojbs.pl oraz system zarządzania danymi przekazywanymi przez Użytkownika Serwisu 

Użytkownik Serwisu – każda osoba odwiedzająca Serwis lub wykorzystująca jego funkcjonalności.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami zawartymi w RODO stosując zasady polegające na:

1)    minimalizacji przetwarzanych danych – tylko i wyłącznie niezbędne dane osobowe;

2)    celowości – w celu niezbędnym do wykonywania zawartej umowy, świadczenia usług, wykonywania czynności, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę, wypełnienia nałożonego na Administratora obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego realizacji;

3)    legalności i rzetelności – zawsze z poszanowaniem przepisów prawa;

4)    przejrzystości – jawnie publikując zasady przetwarzania w miejscu dostępnym dla osób których dane dotyczą, informując o podstawie prawnej i celu przetwarzania danych, w szczególności przed oferowaniem produktów i usług Administratora lub Banku ;

5)    ograniczeniu czasowym – przez okres czasu niezbędny do zrealizowania określonego celu, w tym wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

6)    poufności – stosując najwyższy poziom bezpieczeństwa;

7)    integralności – zapewniając spójność i aktualność przetwarzanych danych;

8)    rozliczalności – poddając się corocznym audytom bezpieczeństwa oraz legitymując się spełnieniem wymagań nałożonych na Administratora przepisami prawa.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia poprawności przetwarzania danych Administrator wdrożył szereg środków organizacyjnych i technicznych pozwalających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. Funkcjonujące u Administratora procedury umożliwiają skuteczne kontrolowanie dostępu do przetwarzanych danych, zapewnienie ich poufności oraz ograniczenie ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jej podwykonawcy i podmioty współpracujące, w tym CRUZ zapewniały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w sytuacji, gdy przetwarzają powierzone dane osobowe.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń, pojawiających się trendów w obszarze bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, a także aktywnie przeciwdziała zidentyfikowanym rodzajom ryzyka, nieustannie podnosząc poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

 

KORESPONDENCJA Z ADMINISTRATOREM

W związku z prowadzoną działalnością Administrator prowadzi korespondencję związaną ze świadczonymi usługami zarówno drogą elektroniczną, przy użyciu poczty tradycyjnej, telefonicznie, a także przez formularze kontaktowe umieszczone w Serwisie. Administrator zapewnia, że dane nadawców korespondencji jak i osób dzwoniących oraz kontaktujących się przy pomocy udostępnionych w Serwisie formularzy przetwarzane są w celu zapewnienia właściwej komunikacji z nadawcą oraz wymiany informacji obejmujących przedmiot sprawy, którego dotyczy korespondencja, przekazywania informacji o  produktach i usługach świadczonych przez Administratora lub Banki, w tym także rozpatrywania zgłoszonych reklamacji i skarg.

W takim przypadku, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, albo art. 6 ust. 1 lit. f RODO  - przetwarzanie ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą, w tym świadczonymi usługami. 

Przetwarzane dane podlegają ochronie zgodnie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi. Dostęp do nich, jak i do treści korespondencji ograniczony jest do osób zaangażowanych w przygotowanie i udzielenie odpowiedzi. Administrator dba, aby osoby nieupoważnione nie zostały zapoznane z danym zagadnieniem.

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych ze świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w szczególności identyfikacji rozmówcy.

Rozmówca jest informowany o nagrywaniu rozmów telefonicznych  niezwłocznie po nawiązaniu połączenia. Rozmowy są rejestrowane w celu obsługi Użytkowników Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zapewnienia rozliczalności podejmowanych działań, a także monitorowania jakości świadczonej usługi i sporządzania analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących osobom kontaktującym się z Administratorem, jak i Administratorowi. Dostęp do nagrań posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 

KORZYSTANIE Z SERWISU ORAZ PROCES PRZEPŁYWU DANYCH

Dane mogą być również przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie. Powyższe pozwoli Administratorowi na doskonalenie Serwisu, optymalizację jego działania oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności.

Administratorowi przysługuje również prawo obrony przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Serwisu oraz prawo dochodzenia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe pozyskane za pomocą Serwisu zostaną przekazane odpowiedniej placówce bankowej zgodnie z dyspozycją Użytkownika Serwisu, którego dane dotyczą. W procesie przepływu danych udział będą brały banki z Grupy BPS, procesorzy zapewniający infrastrukturę teleinformatyczną oraz wsparcie techniczne, a także call center koordynujące przepływ danych.

  

 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Poza innymi celami wskazanymi w niniejszej Polityce, Administrator przetwarza dane w celu:

 1. świadczenia usługi wstępnej polegającej na zbieraniu informacji na temat potrzeb Użytkownika Serwisu, dotyczących wybranych produktów oferowanych przez Banki, a następnie umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem Serwisu przez wybrany przez Użytkownika Serwisu Bank. Dane wprowadzane przez Użytkownika Serwisu przekazywane są zgodnie z jego dyspozycją do wskazanego Banku. Z chwilą ich udostępnienia Bankowi, Bank stają się osobnym administratorem danych. Podstawa przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 2. realizacji  obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i zasad rachunkowości, a także w celu realizacji praw Użytkownika Serwisu wynikających z RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. W celach marketingowych Administratora i podmiotów trzecich, w szczególności Banków. Cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przedstawianie ofert produktów oferowanych przez Banki- podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z zawartych umów z dostawcami usług, czy koniecznością spełnienia standardów opracowanych przez międzynarodowe organizacje lub wymaganych zgodnie z zawartymi umowami. Podstawą tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

W związku z zawartymi umowami, Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym Bankom, CRUZ oraz innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie minimalnym, ale niezbędnym do realizacji zobowiązań Administratora. W szczególności Administrator może udostępniać dane:

 1. organom nadzorującym działalność Administratora;
 2. Bankom, w celu umożliwienia tym podmiotom przedstawienia Użytkownikom Serwisu ofert usług świadczonych przez Banki;
 3. CRUZ w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, 
 4. podmiotom świadczącym między innymi usługi rekrutacyjne, księgowe, rozliczeniowe, dochodzenia należności, prawne, marketingowe, techniczne, pocztowe i kurierskie, utrzymania Serwisu;
 5. audytorom i biegłym rewidentom badającym sprawozdanie finansowe;
 6. innym podmiotom, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO, Administrator zobowiązany jest realizować prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą. W tym celu Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do żądania od Administratora wypełnienia określonych w RODO obowiązków, a Administrator zobligowany jest do przeanalizowania możliwości prawnych zrealizowania żądania, wykonania obowiązku i poinformowania danej osoby o zrealizowaniu jej żądania lub odmowie wykonania żądania. Użytkownikom Serwisu przysługują następujące prawa:

1)    prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych – przekażemy informację o podstawach prawnych przetwarzania danych, celach i zakresie przetwarzania, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

2)    prawo uzyskania kopii danych – udostępnimy kopię przetwarzanych danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu komputerowego;

3)    prawo do sprostowania – poprawimy lub uaktualnimy niezgodności w przetwarzanych danych osobowych, a także uzupełnimy je, jeśli występują braki w danych;

4)    prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

5)    prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania zaprzestaniemy wykonywania jakichkolwiek operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania;

6)    prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

7)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych;

8)    prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

9)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mającego siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Realizacja praw dotyczących usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, każdorazowo będzie podlegała ocenie przez Administratora. Żądania mogą być spełnione, o ile dalsze przetwarzanie danych nie jest niezbędne do wykonywania umowy lub usług, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi świadczonej za pomocą Serwisu lub rozpatrzenia reklamacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją usługi.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1.      Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.  

2.      Ewentualne reklamacje i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłosić drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., a także pocztą lub osobiście w siedzibie Administratora przy ul. Grzybowskiej 81, 00-844 Warszawa.

3.     Administrator wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – Pana Michała Zygmunta, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa. 

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich podanie jest warunkiem koniecznym korzystania z usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pełna klauzula Informacyjna Banku BPS SA udostępna jest pod adresem https://www.bankbps.pl/rodo

Znajdziesz nas też tutaj

© 2022 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone