Skip to main content
 • Faktoring

  Faktoring

Szukasz sposobu na poprawę płynności? Potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu wierzytelnościami? Sprawdź aktualną ofertę faktoringu w BPS Leasing i Faktoring.

Faktoring jest kompleksowym produktem finansowym i jednocześnie źródłem finansowania działalności bieżącej firmy. Niejednokrotnie stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego i pozwala przedsiębiorcy uzyskać także dodatkowe usługi, jakimi są administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego).

Faktoring stanowi szeroki zakres usług pozwalający w pierwszej kolejności poprawić firmie płynność finansową oraz efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności. Jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. W chwili wykupu wierzytelności handlowych odbiorca staje się dłużnikiem Faktora i jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania wynikające z zakupu towaru lub usługi.

BPS Leasing i Faktoring zapewnia system faktoringowy Faktor24 do obsługi wierzytelności umożlwiający rozliczanie per faktura, indywidualną bieżącą obsługę operacyjną poprzez dedykowanego opiekuna, samodzielnie dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firm oraz podejmuje decyzje faktoringowe. Z oferty Spółki korzystają głównie firmy produkcyjne, handlowe i usługowe realizujące sprzedaż dla stałych odbiorców.

Szczegółowe informacje dot. oferty faktoringu dostępne są na stronie: https://bpsfaktor.pl/.

Dlaczego warto?

Poprawa płynności finansowej

Wzrost dyscypliny płatniczej Kontrahentów

Bezpieczeństwo obrotu handlowego (ubezpieczenie, weryfikacja Kontrahentów)

Kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami przez Faktora

Brak konieczności angażowania majątku na zabezpieczenie

Nasza oferta

Faktoring klasyczny z regresem

Faktoring klasyczny z regresem (bez przejęcia ryzyka lub inaczej niepełny) jest najbardziej dostępnym produktem dla tych podmiotów gospodarczych, których sprzedaż rozkłada się na kilku lub najlepiej więcej odbiorców z zadowalającą historią współpracy z nimi. Łączy on w sobie usługę finansowanie wraz z usługami zarządzania i administrowania wierzytelnościami oraz w razie potrzeby również ich dochodzenia. Decyzje o przyznaniu limitów dla odbiorców i wnioskodawcy (Faktoranta) podejmowane są bezpośrednio przez Faktora w oparciu o portfelowe rozproszenie należności będące jednocześnie istotnym elementem zabezpieczenia całej transakcji. Ustalany jest tzw. „limit koncentracji”, który określa maksymalny procentowy udział wierzytelności od jednego odbiorcy w ogólnym portfelu wierzytelności skupionych od klienta (faktoranta).

Schemat transakcji faktoringu klasycznego z regresem:

faktoring z regresem

Faktoring klasyczny bez regresu

Faktoring klasyczny bez regresu (z przejęciem ryzyka lub inaczej pełny) pozwala na przejęcie ryzyka braku zapłaty wierzytelności wynikającego z niewypłacalności odbiorcy lub opóźnienia w zapłacie wierzytelności poprzez ubezpieczenie należności, co pozwala firmie zminimalizować ryzyko handlowe. Produkt ten jak i faktoring klasyczny z regresem działa na zasadach tzw. faktoringu jawnego, w którym odbiorcy są informowani o fakcie podpisania umowy faktoringowej (cesja wierzytelności) oraz występują usługi finansowania, zarządzania wierzytelnościami, sprawnego administrowania, monitorowania, dyscyplinowania odbiorców i ubezpieczenia obrotu.

Schemat transakcji faktoringu klasycznego bez regresu:

faktoring bez regresu

Faktoring odwrotny (na finansowanie dostaw)

Faktoringu odwrotny (na finansowanie dostaw) jest rozwiązaniem, w przypadku którego Faktor płaci za dług w imieniu odbiorcy na rachunek dostawcy przed terminem płatności lub najdalej w dniu wymagalności wierzytelności. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje dodatkowy termin na spłatę pierwotnego zobowiązania i także i w tym przypadku może wynegocjować upusty lub rabaty u swoich dostawców.

Finansowanie w ramach faktoringu odwrotnego jest możliwe łącznie z faktoringiem klasycznym z regresem.

Schemat transakcji faktoringu odwrotnego (na finansowanie dostaw):

faktoring odwrotny

Usługi dodatkowe

Na czym polegają poszczególne usługi dodatkowe wchodzące w skład faktoringu ?

 • Zarządzanie wierzytelnościami - usługa polegająca na prowadzeniu przez Faktora wszystkich czynności związanych z rozliczeniami pomiędzy klientem a jego odbiorcami. Obejmują one księgowanie wierzytelności, dokonywanie rozliczeń spłat wierzytelności, sporządzanie stosownych dokumentów, raportów oraz analiz handlowych.
 • Monitorowanie – usługa oparta na bieżącym, bardzo ścisłym kontakcie z odbiorcami zgłoszonymi do faktoringu. Faktor przejmuje uciążliwe dla firmy czynności związane z monitorowaniem przebiegu terminowości i zagrożeń spłat wierzytelności. Monitorowanie poprawia dyscyplinę płatniczą odbiorców, a poza tym pozwala na znaczne oszczędności w kosztach administrowania wierzytelnościami. W ramach tej usługi przygotowywane są dla firm bieżące raporty o stanie i przebiegu spłaty wierzytelności.
 • Dochodzenie wierzytelności – Faktor przejmuje na siebie negatywne aspekty współpracy pomiędzy klientem a odbiorcami tj. wykonywanie uciążliwych czynności prowadzących do uzyskania spłaty po terminie wymagalności wierzytelności. Czynności te obejmują w szczególności telefoniczne ponaglenia odbiorców, wysyłanie upomnień, monitów, naliczanie odsetek za zwłokę, jak również prowadzenie dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.
 • Przejęcie ryzyka odbiorcy (dotyczy faktoringu bez regresu) - polega na przejęciu przez Faktora ryzyka opóźnienia w spłacie lub niewypłacalności odbiorcy. Usługa ta ma charakter „ubezpieczenia” obrotów handlowych klienta w obrocie krajowym, co pozwala mu minimalizować ryzyko handlowe transakcji.

Celem oferowanych usług jest poprawa płynności finansowej i zarządzanie portfelem wierzytelności.

Warto wiedzieć

Na czym polega działalność faktoringowa?

Działalność faktoringowa polega na:

 1. finansowaniu terminowych wierzytelności przedsiębiorstw powstałych w toku prowadzonej działalności  z tytułu sprzedaży towarów, produktów i usług,
 2. świadczeniu usług dodatkowych w postaci zarządzania i administrowania należnościami, ich dochodzenia oraz opcjonalnego przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność poprzez ubezpieczenie obrotu gospodarczego.

Spółka na własne ryzyko obsługuje klientów Banków Spółdzielczych, Banku BPS oraz podmiotów zewnętrznych na terenie całego kraju.

Kto może skorzystać z naszej oferty?

Z naszej oferty korzystają firmy produkcyjne, handlowe i usługowe wystawiające faktury stałym odbiorcom. Zaspokajają w ten sposób potrzeby w zakresie płynności finansowej także w sytuacji, gdy brak zabezpieczeń rzeczowych lub wyczerpany poziom akceptowalnego przez Bank ryzyka na kliencie ogranicza im możliwość skorzystania z kredytów bankowych.

Poznaj Naszych Klientów

Klient indywidualny

Klient indywidualny

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Rolnicy i agroturystyka

Rolnicy i agroturystyka

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Fundacje, stowarzyszenia, organizacje non-profit

Fundacje, stowarzyszenia, organizacje non-profit

  Znajdziesz nas też tutaj

  © 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Cookies