Skip to main content

Podział na lata

Zgromadzenie Prezesów Zrzeszenia BPS – Strategia Zrzeszenia i nowe projekty zrzeszeniowe

4 czerwca odbyło się Zgromadzenie Prezesów Zrzeszenia BPS. Zgromadzenie przyjęło Strategię Zrzeszenia na lata 2024-2027. Podjęło też uchwały w sprawie realizacji dwóch dużych projektów zrzeszeniowych: Zrzeszeniowej Hurtowni Danych oraz Threat Intelligence – systemu do pozyskiwania informacji o zagrożeniach w cyberprzestrzeni.

Zgromadzenie odbyło się w formule hybrydowej, ale znaczna większość Prezesów uczestniczyła w nim stacjonarnie.

Obecnych było 280 uprawnionych do udziału w ZP – Prezesów Zarządów lub upoważnionych Członków Zarządów. Obrady prowadził Edward Tybor, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS. Głos zabrała prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. W Zgromadzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Banku BPS, Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Dyrektorzy Banku BPS oraz zaproszeni emerytowani Prezesi Banków Spółdzielczych.

Kluczowe projekty zrzeszeniowe
Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS, przedstawił informację na temat bieżącej sytuacji Zrzeszenia, odniósł się do Strategii Zrzeszenia na lata 2024-2027, omówił postępy prac w projekcie Funkcjonalności kartowe online oraz projekty zrzeszeniowe, który były przedmiotem obrad ZP:
– Dwa nowe projekty zrzeszeniowie – Zrzeszeniowa Hurtownia Danych i Threat Intelligence – są inicjatywami strategicznymi przewidzianymi w Strategii Zrzeszenia na lata 2024-2027. Jako Bank Zrzeszający podjęliśmy już decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu Zrzeszeniowej Hurtowni Danych. To kluczowy projekt dla rozwoju naszego Zrzeszenia, bo na podstawie danych zbieranych ze zrzeszonych banków, w jednym miejscu będziemy mieć narzędzia do bezpiecznej analizy tych danych, nowoczesnego zarządzania bankiem i sprawozdawczości. Hurtowania to także punkt wyjścia do realizowania kolejnych projektów zrzeszniowych opartych na danych. Kolejny projekt to Threat Intelligence, którego celem jest zapewnienie wszystkim bankom naszego Zrzeszenia bezpieczeństwa przed atakami cybernetycznymi. To niezwykle ważny temat w dzisiejszych czasach, gdzie wzrost ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa jest wyraźnie zauważalny i realny – powiedział prezes Adamczyk.

Zgromadzenie podjęło uchwały o uruchomieniu tych dwóch nowych i kluczowych dla Zrzeszenia BPS projektów.

Strategia Zrzeszenia na lata 2024-2027
Uczestnicy Zgromadzenia zatwierdzili nową Strategię Zrzeszenia na lata 2024-2027. Dokument został wypracowany przez Komitet Strategii Rady Zrzeszenia, a jego główne cele to:
- zwiększenie konkurencyjności banków Zrzeszenia,
- wprowadzenie innowacji w usługach finansowych,
- udoskonalenie procesów zarządczych i operacyjnych.

Grzegorz Flanz, Przewodniczący Komitetu powiedział:
– Strategia Zrzeszenia na lata 2024-2027 definiuje nasze priorytety, wskazuje 10 kluczowych kierunków naszego rozwoju i pokazuje, że odwołując się w poszczególnych działaniach do zgodności tych planów ze Strategią potwierdzamy, że mamy obrany kierunek i wszyscy razem – Banki Spółdzielcze i Bank Zrzeszający, patrzymy w tym samym kierunku. To ważne, co zapowiedział Prezes Adamczyk, że Bank Zrzeszający będzie budował swoją strategię na bazie Strategii Zrzeszenia.

Nowy Członek Rady Zrzeszenia
Podczas obrad wybrano nowego członka Rady Zrzeszenia z olsztyńskiej grupy regionalnej na kadencję 2023-2026. Został nim Jacek Jańczuk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie. Mandat reprezentanta tej grupy – Tomasza Gromady – wygasł w związku ze złożoną rezygnacją z prac w Radzie.

Zmiany w Umowie Zrzeszenia
Zgromadzenie zatwierdziło również zmiany w Umowie Zrzeszenia, które były wynikiem przeglądu przeprowadzonego po roku obowiązywania nowej treści Umowy.

Podjęto także uchwałę określającą zasady stosowania sankcji w przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Umowy Zrzeszenia lub Dobrych Praktyk. Nowe zasady mają na celu zapewnienie wysokiego standardu działania wszystkich zrzeszonych banków.

Zgromadzenie zatwierdziło też Sprawozdanie z pracy Rady Zrzeszenia za 2023 rok wydając tym samym pozytywną ocenę pracy Rady za ubiegły rok.  

Zgodnie z tradycją podziękowano Prezesom Banków Spółdzielczych, którzy przeszli na emeryturę i powitano nowych Prezesów w Zrzeszeniu BPS. 

Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

Cookies