Informacje dla klientów

KORONAWIRUS - informacje dla klientów Banków Spółdzielczych

W związku z panującą epidemią koronawirusa i wynikającymi z niej ograniczeniami, podejmujemy szereg działań w trosce o zdrowie Klientów i Pracowników Banków Spółdzielczych oraz dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności związane z bieżącą obsługą Klientów.

Wprowadzamy też szereg działań, mających wesprzeć naszych Klientów w tym trudnym okresie.

W ramach Grupy BPS, jako Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze wdrożyliśmy rozwiązania dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorców umożliwiające zawieszenie spłaty kredytów. Są one dostępne dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia spłaty kredytu spowodowaną epidemią koronawirusa. 

Przygotowaliśmy także niniejszy serwis internetowy, w którym pokazujemy działania pomocowe instytucji (w szczególności związane z Tarczą Antykryzysową i Tarczą Finansową PFR) oraz pomagamy odnaleźć istotne informacje oraz materiały edukacyjne dla przedsiębiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi sekcjami.

Wsparcie od Banków Spółdzielczych

Klienci indywidualni

Jeżeli jesteś Klientem indywidualnym Banku Spółdzielczego, a Twoja sytuacja finansowa znacząco pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa, to masz możliwość skorzystania ze specjalnej oferty, dzięki której będziesz mógł zawiesić raty swojego kredytu.

Zakres wsparcia

Masz możliwość zawieszenia spłaty rat swojego kredytu. Zwieszenie może dotyczyć rat:

 • kapitałowo-odsetkowych
 • kapitałowych
 • odsetkowych

Zawieszenie może obejmować maksymalnie okres 6 miesięcy – w zależności od przyjętego rozwiązania w Twoim Banku Spółdzielczym.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Jak złożyć wniosek o odroczenie raty?

Wniosek o odroczenie spłaty raty możesz złożyć:

 • w bankowości elektronicznej,
 • poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany do kontaktu z Bankiem,
 • listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Banku,
 • osobiście w Oddziale Banku (w tym przypadku nie zapomnij najpierw sprawdzić w jakich godzinach odbywa się obecnie obsługa Klientów).

Szczegółowe informacje o trybie składania wniosku  uzyskasz w Twoim Banku Spółdzielczym.

Jakich kredytów dotyczy odroczenie rat?

Banki Spółdzielcze umożliwiają bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów ratalnych, takich jak:

 • kredyty gotówkowe
 • pożyczki
 • kredyty hipoteczne

Szczegółowy wykaz produktów objętych odroczeniem znajdziesz w Twoim Banku Spółdzielczym.

Co się dzieje z odroczonymi ratami?

Odroczenie terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany okres odroczenia (w tym przypadku konieczne będzie podpisanie z Tobą aneksu do umowy kredytowej),
 • pozostawienie okresu kredytowania bez zmian.

Sprawdź szczegóły w Twoim Banku Spółdzielczym.

Jak uzasadnić wniosek o odroczenie spłaty?

W uzasadnieniu wniosku o odroczenie spłaty raty napisz, że Twoja sytuacja finansowa spowodowana epidemią koronawirusa pogorszyła się i krótko opisz nieco dokładniej co się zmieniło. Banki Spółdzielcze nie wymagają składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających Twoją aktualną sytuację finansowo-gospodarczą.

Przedsiębiorcy, rolnicy, wspólnoty mieszkaniowe

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rolnikiem lub zarządzasz wspólnotą mieszkaniową i odczuwasz niekorzystne skutki finansowe z powodu epidemii koronawirusa, sprawdź jakie rozwiązania ma dla Ciebie Bank Spółdzielczy.

Zakres wsparcia

Masz możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu:

 • kapitałowo-odsetkowych
 • kapitałowych– odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
 • odsetkowych

Informację o maksymalnym okresie odroczenia rat potwierdź w Twoim Banku Spółdzielczym.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, a o decyzji zostaniesz powiadomimy niezwłocznie.

Jakich kredytów dotyczy odroczenie rat?

Odroczenie terminu spłaty raty może dotyczyć:

 • kredytów w rachunku bieżącym,
 • kredytów obrotowych,
 • kredytów inwestycyjnych,

udzielonych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych (szczegółowy wykaz produktów objętych odroczeniem znajdziesz w Twoim Banku Spółdzielczym).

Jakich kredytów dotyczy odroczenie rat?

Odroczenie terminu spłaty raty może dotyczyć:

 • kredytów w rachunku bieżącym
 • kredytów obrotowych
 • kredytów inwestycyjnych

udzielonych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych (szczegółowy wykaz produktów objętych odroczeniem znajdziesz w Twoim Banku Spółdzielczym).

Co się dzieje z odroczonymi ratami?

Odroczenie terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany okres odroczenia,
 • równomierne powiększenie pozostałych rat po okresie prolongaty o odroczone płatności,
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazową w uzgodnionym terminie

zgodnie z zasadami obowiązującymi w Twoim Banku Spółdzielczym.

Jak złożyć wniosek o odroczenie raty?

Wniosek o odroczenie spłaty raty możesz złożyć:

 • w bankowości elektronicznej,
 • poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany do kontaktu z Bankiem,
 • listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Banku,
 • osobiście w Oddziale Banku (w tym przypadku nie zapomnij najpierw sprawdzić w jakich godzinach odbywa się obecnie obsługa Klientów).

Szczegółowe informacje o trybie składania wniosku  uzyskasz w Twoim Banku Spółdzielczym.

Co w przypadku gdy kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK?

Jeżeli kredyt jest zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego i wnioskujesz  o wydłużenie okresu kredytowania, złóż równolegle stosowny wniosek o udzielenie gwarancji BGK wraz z załącznikami, który uwzględni wydłużenie okresu kredytowania i gwarancji.

W jaki sposób dokonywane są zmiany w umowie?

Jeżeli Twój wniosek o droczenie spłaty raty zostanie rozpatrzony pozytywnie, to zawieszenie może przybrać dwie formy:

 • bez konieczności zawierania aneksu do umowy kredytu (dotyczy przypadku, gdy odroczenie terminu spłaty kredytu nie będzie skutkowało wydłużeniem okresu kredytowania),
 • lub z zawarciem aneksu do umowy kredytu (dotyczy przypadku, gdy odroczenie terminu spłaty kredytu będzie skutkowało wydłużeniem okresu kredytowania).

Szczegółowe informacje w sprawie stosowanego trybu dokonywania zmian do umowy i zasad zawierania aneksu uzyskasz w Twoim Banku Spółdzielczym.

Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej

Aktualizacja na dzień 22.04.2020. Trwają dalsze prace ustawodawcy nad programem wsparcia.

Obszar Ubezpieczeń Społecznych


Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, jak również samozatrudnionych ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Beneficjenci wsparcia: samozatrudnieni oraz pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników

Skarb Państwa w okresie 3 miesięcy pokryje płatność składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

 Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Zwolnienie Przedsiębiorców, zgłaszających od 10 do 49 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Beneficjenci wsparcia: Przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników.

Na wniosek płatnika składek zatrudniającego od 10 do 49 pracowników, istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie ZUS pod linkiem: 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Beneficjenci wsparcia: wszyscy ubezpieczeni 

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

 Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Beneficjenci wsparcia: zleceniobiorcy oraz samozatrudnieni 

W ramach tarczy antykryzysowej niektórzy mogą skorzystać z dodatkowych środków finansowych, które mają za zadanie zrekompensować utratę przychodów. Świadczenie postojowe dotyczy tzw. samozatrudnionych i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło). W pakiecie składającym się na tarczę antykryzysową znalazły się przepisy dotyczący świadczenia postojowego dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Wynosi ono co do zasady 2080 zł i jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota ta jest nieoskładkowana i nieopodatkowana.

 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Obszar Prawa Cywilnego


Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

Beneficjenci wsparcia: Strony umowy najmu, dzierżawy i innej podobnej umowy o korzystanie z powierzchni

Przedsiębiorcom którzy prowadzą działalność gospodarczą w obiektach handlowych o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych i w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach nie mogą prowadzić swojej działalności przysługuje czasowe wygaśnięcie w okresie obowiązywania ww. zakazu zobowiązań wynikających z umów: najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Jednocześnie w terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia ww. zakazu przedsiębiorca uprawniony dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu. Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a obowiązek złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – od dnia zniesienia zakazu.

Obszar Prawa Podatkowego


Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT

Beneficjenci wsparcia: podatnicy podatku PIT.

Podatnicy PIT, którzy z powodu COVID-19: 

1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 

2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przez łączne przychodyrozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W celu dokonania obniżenia podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/finanse/ustawy-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem-prezydenta

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w CIT

Beneficjenci wsparcia: podatnicy podatku CIT

Podatnicy CIT, którzy z powodu COVID-19:
1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz
2) uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1 –
mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1. 2. W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie na, podatnik składa korektę zeznania.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/finanse/ustawy-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem-prezydenta

Program Tarcza Finansowa PFR

Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS uczestniczące w programie Tarcza Finansowa PFR informują, że:

 • 31 lipca 2020 r. upłynął termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu "Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm”.
 • do 14 sierpnia 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia wyjaśniające dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.
 • do 30 września 2020 r. będą przyjmowane odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.
 • do 14 października 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia wyjaśniające dla odwołań złożonych do 30 września 2020 r.

Kalkulator subwencji

Program "Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm"

Program będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej Banków Spółdzielczych. 

Lista Banków Spółdzielczych obsługujących program >>


Dla kogo?
 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.
  w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568)
 • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne
 • Dla przedsiębiorcy: (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu
 • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość,
 • Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
  • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.
Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza finansowa PFR dla mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około  72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys. zł.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Program będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banków.

Szczegółowe dane dotyczące programu dostępne są pod linkiem: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html

Program "Tarcza finansowa PFR dla małych i średnich firm"

Program będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej Banków Spółdzielczych. 

Lista Banków Spółdzielczych obsługujących program >>


Dla kogo?
 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568)
 • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne
 • Dla przedsiębiorcy: (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.
 • Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość
 • Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
  • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych
Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19. Kwota wysokości subwencji finansowej uzależniona od wielkości przychodów ze sprzedaży 2019 roku oraz skali spadków przychodów obliczana w następujący sposób (przypadki rozłączne):

 • spadek przychodów ze sprzedaży <0; 25%) - brak udzielenia subwencji;
 • spadek przychodów ze sprzedaży <25; 50%) - subwencja = 4% * przychody ze sprzedaży 2019;
 • spadek przychodów ze sprzedaży <50;75%) - subwencja = 6% * przychody ze sprzedaży 2019;
 • spadek przychodów ze sprzedaży <75; 100%> - subwencja = 8% * przychody ze sprzedaży 2019; maksymalnie do 3,5 mln PLN.

Program będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banków.

Szczegółowe dane dotyczące programu dostępne są pod linkiem: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Informacje o programie dostępne są pod linkiem:

https://pfr.pl/tarcza.html

Program „Tarcza finansowa PFR dla dużych firm”

W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR - www.tarcza.pfr.pl/tarcza.

 

Materiały pomocnicze


Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR

W tym miejscu znajdziesz opis programu i warunki finansowania.

PRZEWODNIK >>

Najczęściej zadawane pytania

W tym miejscu znajdziesz listę odpowiedzi na pytania, które mogą pojawić się w odniesieniu do Programu Tarcza Finansowa PFR.

PYTANIA I ODPOWIEDZI >>

Regulamin programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm

W tej sekcji znajdziesz Regulamin programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm.

Szczegóły w załączniku >>

Zasady ustalania liczby pracowników

Jak określić liczbę pracowników, aby ustalić czy firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP, a więc może skorzystać z subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR?

Jak określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji dla mikrofirmy, a następnie jej częściowego umorzenia?

Szczegóły w załączniku >>

Jak złożyć wniosek w ramach Tarczy Finansowej PFR?

Szczegóły dotyczące składania wniosków dostępne są w Twoim Banku Spółdzielczym.

Lista Banków Spółdzielczych obsługujących program zostanie opublikowana wkrótce.

Informacje jak założyć wniosek w Banku BPS SA znajdują się w serwisie internetowym Banku.

Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR?
 • Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy
 • Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku
 • Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm
 • Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne)
 • Upewnij się, że nie nasz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne

UWAGA!

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.

deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

Przydatne informacje

W tym miejscu znajdziesz linki do informacji przygotowanych przez rząd i inne instytucje, a istotnych dla przedsiębiorców mierzących się z wyzwaniami  spowodowanymi panującą epidemią koronawirusa.

Informacje dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowników

Informacjie dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług w sytuacji nieobjęcia tych osób przestojem gospodarczym.

Informacje dotycząca możliwości uzyskania przez BS dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowników

Komunikat dotyczący ograniczenia wysokości składek na Pracowniczy Program Emerytalny(dalej: PPE) oraz o obowiązku wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej:PPK)

Szanowni Państwo,

uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o pracowniczych programach emerytalnych (dalej: ustawa o PPE) oraz w związku z § 7 Umowy Międzyzakładowej, dotyczącej prowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego, zawartej w dniu 14 stycznia 2014 r. pracodawca może w drodze jednostronnej decyzji skorzystać z czasowego obniżenia wysokości składki podstawowej w PPE.

I. Obniżenie wysokości składki na PPE:

W takim przypadku Bank Spółdzielczy po wcześniejszym poinformowaniu pracowników oraz BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednostronnie może obniżyć wysokość składki podstawowej na PPE na maksymalnie 6 miesięcy, w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Obniżenie wysokości składki podstawowej jest realizowane w formie jednostronnej decyzji pracodawcy określającej:
nową wysokość składki podstawowej na PPE:
- procentowo od wynagrodzenia pracowników albo
- w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników, albo
- procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej kwotowej wysokości tej składki.

Przy skorzystaniu z powyższego rozwiązania nie pojawi się po stronie Banku Spółdzielczego obowiązek uzupełnienia składki podstawowej do pierwotnej wysokości po upływie okresu ograniczenia.

Przepisy ustawy o PPE. nie określają minimalnej wysokości składki podstawowej, w konsekwencji może być ona bardzo niska. Należy jednak mieć przy tym na uwadze, że w przypadku ograniczenia składki na PPE poniżej 3,5 procent wynagrodzenia, po okresie 90 dni pojawi się obowiązek utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (dalej: PPK) (w przypadku Banków do których ma zastosowanie ustawa o PPK, o czym szerzej niżej).

II. Obowiązek wprowadzenia PPK

Zgodnie z przepisem art. 133 ustawy z dnia 4 października 2018 r.o pracowniczych planach kapitałowych (ustawa o PPK), ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK skorzysta pracodawca, który w czasie, kiedy miałaby do niego zastosowanie ustawa o PPK:
1) prowadzi PPE (dla co najmniej 25% osób zatrudnionych) oraz
2) nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE na poziomie co najmniej 3,5% wynagrodzenia.

Jednocześnie ustawa znajdzie zastosowanie, do pracodawcy prowadzącego PPE, który ograniczył wysokość składki na PPE poniżej 3,5 % wynagrodzenia w okresie co najmniej 90 dni. W takim przypadku Pracodawca począwszy od 91 dnia ograniczenia wysokości składki na PPE będzie zobligowany do utworzenia PPK.

Niezależnie od powyższego Ustawa o PPK w art 134 wskazuje, że obowiązki wskazane w tej ustawie mają zastosowanie do:
1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - od dnia 1 lipca 2019 r.,
2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - od dnia 1 stycznia 2020 r.,
3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - od dnia 1 lipca 2020 r.,
4) pozostałych podmiotów zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r.

Dodatkowo przepisy tzw. ustawy tarczy antykryzysowej 1.0 (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) przesunęły obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK:
1) dla podmiotów zatrudniających od 20 do 250 osób - od dnia 1 października 2020 r.,
2) dla podmiotów zatrudniających do 20 osób - od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Pierwsze składki na PPK powinny zostać odprowadzone za miesiąc następujący po miesiącu w którym została zawarta umowa o prowadzenie PPK, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu (art 28 ustawy o PPK), czyli:
1) dla pracodawców zatrudniających 20-250 pracowników w terminie do 15 grudnia 2020 r., za miesiąc listopad 2020 r.,
2) dla pracodawców zatrudniających do 20 pracowników w terminie do 15 czerwca 2021 r., za miesiąc maj 2021 r.

W przypadku PPK wysokość wpłaty podstawowej jest pokrywana w części przez pracodawcę (w wysokości minimum 1,5 procent wynagrodzenia pracownika), a w części przez pracownika w (wysokości 2 % jego wynagrodzenia). Pracownik może złożyć deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK i wówczas żadne składki nie są odprowadzane za danego pracownika.

III. Podsumowanie:

1. Banki Spółdzielcze mogą jednostronnie obniżyć wysokość składki na PPE do dowolnego poziomu, na okres do 6 miesięcy, w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
2. Obniżone zg. z pkt 1 składki na PPE nie będą wymagały wyrównania po okresie obniżenia.
3. W przypadku obniżenia przez Bank Spółdzielczy wysokości składki podstawowej na PPE do poziomu poniżej 3,5 % wynagrodzenia przez okres co najmniej 91 dni,(w przypadku gdy do takiego Banku ma zastosowanie ustawa o PPK), pojawi się obowiązek:
- zawarcia umowy o prowadzenie PPK( w terminie od 1 października 2020- dla Banków zatrudniających od 20-250 osób; oraz w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r.- dla Banków zatrudniających do 20 osób),
- obowiązek odprowadzenia składek na PPK (za pracowników którzy nie złożą deklaracji o rezygnacji z PPK) w terminie (do dnia 15 grudnia 2020- dla Banków zatrudniających 20-250 osób; do dnia 15 czerwca 2021- dla Banków zatrudniających poniżej 20 pracowników)

Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach Traczy Antykryzysowej PFR

Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach Traczy Antykryzysowej PFR.

Szczegóły w załączniku >>

Strona www Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm

Strona www Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm.

Szczegóły w załączniku >>

Jak wyszukać wsparcie dla swojej firmy

Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. W poniższych linkach wyczytasz w jaki sposób zdobyć środki na prowadzenie firmy.

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-dla-firm-i-pracownikow.html

Fundusze Europejskie a koronawirus

W tym miejscu znajdziesz informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/#/domyslne=1

Przewodnik antykryzysowy dla przedsiębiorców

Skorzystaj z Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców i Jednostek Samorządu Terytorialnego przygotowanego przez ekspertów Grupy PFR. W obecnej wersji Przewodnika m.in. szczegółowe omówienie zasad Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników oraz prezentacja nowych produktów spółek z Grupy PFR.
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

Koronawirs aktualne informacje i zalecenia dla przedsiębiorców

W tym miejscu przeczytasz, na jakie wsparcie w związku z zagrożeniem koronawirusem możesz liczyć.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-przedsiebiorcow

Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K

Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

Szczegóły w załączniku >>

 

Szkolenia

W tym miejscu znajdziesz linki do przydatnych szkoleń mających wesprzeć przedsiębiorców w rozpoznaniu działań wprowadzanych w związku z panującą epidemią koronawirusa.

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników - bezpłatne szkolenie online organizowane przez Polski Fundusz Rozwoju.

Polski Fundusz Rozwoju organizuje cyklicznie szkolenia dla przedsiębiorców dotyczące Tarczy Finansowej PFR. Szczegóły i formularz rejestracyjny dostępne są pod linkiem: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/

Tarcza Antykryzysowa ─ bezpłatne szkolenia online organizowane przez Pracownicze Plany Kapitałowe.

W związku z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą polskie firmy czeka wiele zmian. Wprowadzona przez rząd Tarcza Antykryzysowa, czyli zestaw rozwiązań dla pracodawców i pracowników, ma na celu złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych wynikających z pandemii koronawirusa. W jaki sposób skorzystać z pomocy państwa? Jakie wnioski złożyć? Jakie są obowiązujące terminy? Na te i inne pytania odpowiedzą trenerzy PPK podczas bezpłatnych szkoleń online na temat pakietu antykryzysowego dla przedsiębiorców.
https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Koronawirus.-Tarcza-Antykryzysowa---bezp-atne-szkolenia-online.html

Formularz rejestracyjny dla uczestników szkolenia online [Tarcza Antykryzysowa].
W celu wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online, wypełnij poniżej zamieszczony „Formularz rejestracyjny dla uczestników szkolenia online [Tarcza Antykryzysowa].”

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDjP8EaiOOjVJowvAYdoxDnRUOEs1MzFYOUZZR0c4Q0xIV0xCSzNLWEhSWiQlQCN0PWcu

Poznaj Nasze Społeczności

  Formularz kontaktowy

  Wpisz lokalizację

  wybierz placówkę i zamów kontakt z wybranego Banku

  Znajdziesz nas też tutaj

  © 2020 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone