Skip to main content

Informacje dla klientów

KORONAWIRUS - informacje dla klientów Banków Spółdzielczych

W związku z panującą epidemią koronawirusa i wynikającymi z niej ograniczeniami, podejmujemy szereg działań w trosce o zdrowie Klientów i Pracowników Banków Spółdzielczych oraz dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności związane z bieżącą obsługą Klientów.

Wprowadzamy też szereg działań, mających wesprzeć naszych Klientów w tym trudnym okresie.

W ramach Grupy BPS, jako Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze wdrożyliśmy rozwiązania dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorców umożliwiające zawieszenie spłaty kredytów. Są one dostępne dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia spłaty kredytu spowodowaną epidemią koronawirusa. 

Przygotowaliśmy także niniejszy serwis internetowy, w którym pokazujemy działania pomocowe instytucji (w szczególności związane z Tarczą Antykryzysową i Tarczą Finansową PFR) oraz pomagamy odnaleźć istotne informacje oraz materiały edukacyjne dla przedsiębiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi sekcjami.

Wsparcie od Banków Spółdzielczych

Klienci indywidualni

Jeżeli jesteś Klientem indywidualnym Banku Spółdzielczego, a Twoja sytuacja finansowa znacząco pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa, to masz możliwość skorzystania ze specjalnej oferty, dzięki której będziesz mógł zawiesić raty swojego kredytu.

Zakres wsparcia

Masz możliwość zawieszenia spłaty rat swojego kredytu. Zwieszenie może dotyczyć rat:

 • kapitałowo-odsetkowych
 • kapitałowych
 • odsetkowych

Zawieszenie może obejmować maksymalnie okres 6 miesięcy – w zależności od przyjętego rozwiązania w Twoim Banku Spółdzielczym.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Jak złożyć wniosek o odroczenie raty?

Wniosek o odroczenie spłaty raty możesz złożyć:

 • w bankowości elektronicznej,
 • poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany do kontaktu z Bankiem,
 • listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Banku,
 • osobiście w Oddziale Banku (w tym przypadku nie zapomnij najpierw sprawdzić w jakich godzinach odbywa się obecnie obsługa Klientów).

Szczegółowe informacje o trybie składania wniosku  uzyskasz w Twoim Banku Spółdzielczym.

Jakich kredytów dotyczy odroczenie rat?

Banki Spółdzielcze umożliwiają bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów ratalnych, takich jak:

 • kredyty gotówkowe
 • pożyczki
 • kredyty hipoteczne

Szczegółowy wykaz produktów objętych odroczeniem znajdziesz w Twoim Banku Spółdzielczym.

Co się dzieje z odroczonymi ratami?

Odroczenie terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany okres odroczenia (w tym przypadku konieczne będzie podpisanie z Tobą aneksu do umowy kredytowej),
 • pozostawienie okresu kredytowania bez zmian.

Sprawdź szczegóły w Twoim Banku Spółdzielczym.

Jak uzasadnić wniosek o odroczenie spłaty?

W uzasadnieniu wniosku o odroczenie spłaty raty napisz, że Twoja sytuacja finansowa spowodowana epidemią koronawirusa pogorszyła się i krótko opisz nieco dokładniej co się zmieniło. Banki Spółdzielcze nie wymagają składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających Twoją aktualną sytuację finansowo-gospodarczą.

Przedsiębiorcy, rolnicy, wspólnoty mieszkaniowe

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rolnikiem lub zarządzasz wspólnotą mieszkaniową i odczuwasz niekorzystne skutki finansowe z powodu epidemii koronawirusa, sprawdź jakie rozwiązania ma dla Ciebie Bank Spółdzielczy.

Zakres wsparcia

Masz możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu:

 • kapitałowo-odsetkowych
 • kapitałowych– odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
 • odsetkowych

Informację o maksymalnym okresie odroczenia rat potwierdź w Twoim Banku Spółdzielczym.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, a o decyzji zostaniesz powiadomimy niezwłocznie.

Jakich kredytów dotyczy odroczenie rat?

Odroczenie terminu spłaty raty może dotyczyć:

 • kredytów w rachunku bieżącym,
 • kredytów obrotowych,
 • kredytów inwestycyjnych,

udzielonych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych (szczegółowy wykaz produktów objętych odroczeniem znajdziesz w Twoim Banku Spółdzielczym).

Jakich kredytów dotyczy odroczenie rat?

Odroczenie terminu spłaty raty może dotyczyć:

 • kredytów w rachunku bieżącym
 • kredytów obrotowych
 • kredytów inwestycyjnych

udzielonych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych (szczegółowy wykaz produktów objętych odroczeniem znajdziesz w Twoim Banku Spółdzielczym).

Co się dzieje z odroczonymi ratami?

Odroczenie terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany okres odroczenia,
 • równomierne powiększenie pozostałych rat po okresie prolongaty o odroczone płatności,
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazową w uzgodnionym terminie

zgodnie z zasadami obowiązującymi w Twoim Banku Spółdzielczym.

Jak złożyć wniosek o odroczenie raty?

Wniosek o odroczenie spłaty raty możesz złożyć:

 • w bankowości elektronicznej,
 • poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany do kontaktu z Bankiem,
 • listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Banku,
 • osobiście w Oddziale Banku (w tym przypadku nie zapomnij najpierw sprawdzić w jakich godzinach odbywa się obecnie obsługa Klientów).

Szczegółowe informacje o trybie składania wniosku  uzyskasz w Twoim Banku Spółdzielczym.

Co w przypadku gdy kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK?

Jeżeli kredyt jest zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego i wnioskujesz  o wydłużenie okresu kredytowania, złóż równolegle stosowny wniosek o udzielenie gwarancji BGK wraz z załącznikami, który uwzględni wydłużenie okresu kredytowania i gwarancji.

W jaki sposób dokonywane są zmiany w umowie?

Jeżeli Twój wniosek o droczenie spłaty raty zostanie rozpatrzony pozytywnie, to zawieszenie może przybrać dwie formy:

 • bez konieczności zawierania aneksu do umowy kredytu (dotyczy przypadku, gdy odroczenie terminu spłaty kredytu nie będzie skutkowało wydłużeniem okresu kredytowania),
 • lub z zawarciem aneksu do umowy kredytu (dotyczy przypadku, gdy odroczenie terminu spłaty kredytu będzie skutkowało wydłużeniem okresu kredytowania).

Szczegółowe informacje w sprawie stosowanego trybu dokonywania zmian do umowy i zasad zawierania aneksu uzyskasz w Twoim Banku Spółdzielczym.

Programy Tarczy Finansowej PFR

Tarcza Finansowa PFR 1.0

Rozliczenie i umorzenie subwencji – materiał przewodni dla Przedsiębiorcy

Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0)?

Przedsiębiorco, jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy dokładnie - zależy od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z PFR.

Opisana niżej procedura rozliczenia subwencji nie będzie Cię dotyczyła tylko, jeśli:

 • dokonałeś spłaty subwencji finansowej w całości,
 • PFR wystosował w stosunku do Ciebie wezwanie do zwrotu subwencji finansowej, lub
 • nie posiadasz aktywnej relacji z bankiem, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej (nie posiadasz zawartej umowy o prowadzenie rachunku bankowego oraz umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej) oraz nie odnowiłeś tej relacji oraz nie odnowiłeś tej relacji przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, chyba że bank, za pośrednictwem którego otrzymałeś subwencję finansową, umożliwia odnowienie relacji w innym terminie jednakże nie późniejszym niż ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu.

Pamiętaj: Co do zasady cały proces rozliczenia subwencji będzie odbywać się w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej.  Przeprowadzić go będzie mogła - jednoosobowo - osoba, która posiada dostęp do Twojej bankowości elektronicznej w tym banku. Może to być sam beneficjent albo osoba działająca w jego imieniu.

W przypadku, gdy osoba działająca w imieniu beneficjenta będzie reprezentować go na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to nie będzie przekazywane wraz z oświadczeniem o rozliczeniu, ale jego przedłożenie może być wymagane w przypadku kontroli ze strony PFR.

Uwaga! Wysokość Subwencji Finansowej podlegającej rozliczeniu odpowiada saldu subwencji finansowej aktualnemu na dzień sporządzenia przez PFR propozycji w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

Ważne: W postępowaniu wyjaśniającym, będziesz mógł zwrócić się do PFR – za pośrednictwem banku - z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji podlegającej zwrotowi, wskazanej Ci w decyzji PFR. W takim przypadku będziesz jednak musiał udokumentować różnice pomiędzy treścią tej decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym. Musisz także pamiętać, że złożenie zapytania nie wstrzyma wykonania pierwotnie wydanej decyzji PFR. Na złożenie zapytania dot. wysokości subwencji finansowej do zwrotu, wskazanej w decyzji PFR, będziesz miał  10 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji.

ZOBACZ Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

Poniżej wyjaśnimy krok po kroku jak taki proces będzie przebiegał:
Krok 1. Otrzymanie propozycji PFR

Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji finansowej, bank przedstawi Ci - w bankowości elektronicznej - propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez beneficjenta. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.

Pamiętaj: Na początku, po otrzymaniu tej propozycji PFR, będziesz mógł się z nią tylko zapoznać, co oznacza, że nie będziesz miał możliwości natychmiastowego podpisania tej wstępnej wersji oświadczenia o rozliczeniu i jego złożenia. Możliwość edytowania propozycji PFR uzyskasz dopiero od dnia, w którym zacznie biec termin na złożenie przez Ciebie oświadczenia o rozliczeniu subwencji.

Przypomnijmy, oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej masz obowiązek złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej.

Krok 2. Sprawdzenie treści oświadczenia

Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej zweryfikuj jego treść. Sprawdź m.in. czy wszystkie wymagane pola dot. wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe. Uzupełnij wymagane oświadczenia.

Pamiętaj: co do zasady, podpisanie oświadczenia o rozliczeniu (złożenie go), bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu, będzie oznaczać, że zgadzasz się na wyliczoną przez PFR wysokością tej kwoty (kwota bezsporna). W takim przypadku, nie będziesz mógł później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

Krok 3. Uzupełnienie brakujących danych

Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS czy innych rejestrów publicznych. Niektóre pola będziesz jednak musiał wypełnić sam. Chodzi tu o wypełnienie:

 • oświadczenia o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
 • oświadczenia o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
 • innych oświadczeń - np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.

Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości elektronicznej, zostanie Ci przedstawiony zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone modyfikacje i uzupełnienia. 

Będziesz mógł zapoznać się z nim w formie elektronicznej, wydrukować go i zapisać elektronicznie. 

Pamiętaj: sprawdź wszystkie dane zawarte w oświadczeniu o rozliczeniu, weryfikując ich zgodność z danymi w odpowiednich urzędach. W przypadku rozbieżności, wyjaśnij je w odpowiednich urzędach, jeszcze przed popisaniem i złożeniem oświadczenia, ale nie zapomnij o terminie na jego złożenie.

Krok 4. Podpisanie oświadczenia

Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

Krok 5. Weryfikacja Twojego oświadczenia przez PFR

Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

Krok 6. Podjęcie decyzji przez PFR

Po rozpatrzeniu Twojego oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej (a jeśli go nie złożysz, to po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie jedną z trzech decyzji:

 • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej (dot. to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to maksymalne umorzenie, na jakie możesz liczyć, wynosi 75% otrzymanej subwencji.

Pamiętaj: subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści decyzji PFR, zgodnie z otrzymanym przez Ciebie od banku harmonogramem spłat.

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach, przy czym co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą. Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono Ci subwencję finansową;

 • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe, co powoduje obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej.

Pamiętaj: w takim przypadku subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji PFR;

 • decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. W takim przypadku:

- PFR poinformuje Cię o przyczynach takiego stanu rzeczy,

- wyjaśnienie tych okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego,

- po ich wyjaśnieniu, PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony.

Pamiętaj: Decyzja określająca wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi albo decyzja informująca o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, zostaną udostępnione Ci w terminie 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

Materiały edukacyjne
Proces umarzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczął się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które wskazane zostały w Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.

Tarcza Finansowa PFR 2.0

28 lutego 2021 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Do 31 marca 2021 r. możesz złożyć odwołanie od otrzymanej decyzji PFR.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Lista Banków Spółdzielczych obsługujących program

Program Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikrofirm

Dla kogo?
 • Dla przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o finansowanie, wykonywał działalność gospodarczą w jednym lub więcej wskazanych przez PFR 54 kodów PKD.
 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

UWAGA:

Na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

 • Dla przedsiębiorcy, który jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie:
  • od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; albo
  • od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 • Dla przedsiębiorcy: (I) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (II) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (III) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu;
 • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
  • rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
  • zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
  • złożenie wniosku do ZUS o braku płatności składek na ubezpieczenie społeczne
   w ramach tarcz antykryzysowych

nie będzie uznawane za zaległości.

Jakie są warunki finansowania?

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie na pokrycie kosztów/wydatków prowadzonej przez przedsiębiorcę  działalności gospodarczej, w tym:

 • kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę;
 • kosztów zakupu towarów i materiałów;
 • kosztów usług obcych;
 • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
 • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kosztów wszelkich należności publicznoprawnych; oraz
 • wydatków na zakup sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:

 • za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudniania określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej;
 • będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na 30 września 2020 r.

Kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać Mikrofirma, obliczana jest jako iloczyn liczby osób zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz kwoty bazowej subwencji finansowej uzależnionej od wielkości spadku przychodów przedsiębiorcy w porównywanych okresach.

Wysokość kwoty subwencji finansowej możliwej do otrzymania przez Mikrofirmę w przeliczeniu na pełne etaty w ramach Programu 2.0 określa poniższa tabela:

Wielkość spadku przychodów Mikrofirmy w porównywanych okresach

Wysokość subwencji finansowej należnej Mikrofirmie

Spadek większy lub równy 30%

18.000 zł / osobę zatrudnioną

Spadek większy lub równy 60%

36.000 zł / osobę zatrudnioną

Kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać Mikrofirma, w żadnym przypadku nie może być wyższa niż:

 • 36.000 zł na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma nie otrzymała wsparcia w ramach Programu 1.0;
 • 72.000 zł na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma otrzymała wsparcie w ramach Programu 1.0 – podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na osobę zatrudnioną w ramach Programu 2.0 i Programu 1.0; oraz
 • 324.000 zł.
Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona w całości w przypadku utrzymania przez Mikrofirmę:

 • działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianej jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji; oraz
 • średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020.
Jakie są warunki zwrotu subwencji?

Otrzymana przez Mikrofirmę Subwencja Finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku:

 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej);
 • otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub
 • otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

w każdym czasie licząc od dnia otrzymania Subwencji Finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Instrukcja składania wniosku dla Mikrofirm

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku? Tutaj znajdziesz instrukcję jak wypełnić wniosek >>SPRAWDŹ

Program Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla MŚP

Dla kogo?
 • Dla przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o finansowanie, wykonywał działalność gospodarczą w jednym lub więcej wskazanych przez PFR 54 kodów PKD.
 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

UWAGA:

Na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

 • Dla przedsiębiorcy, który jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie:
  • od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; albo
  • od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym (pokrycie Kosztów Stałych będzie możliwe za okres, w którym przedsiębiorca odnotował co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych):
 • od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste) oraz
 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o predykcję, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – w oparciu o dane rzeczywiste);
 • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 • Dla przedsiębiorcy: (I) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (II) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (III) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu;
 • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
  • rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
  • zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
  • złożenie wniosku do ZUS o braku płatności składek na ubezpieczenie społeczne
   w ramach tarcz antykryzysowych

nie będzie uznawane za zaległości.

Jakie są warunki finansowania?

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie na pokrycie kosztów/wydatków prowadzonej przez przedsiębiorcę  działalności gospodarczej, w tym:

 • kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę;
 • kosztów zakupu towarów i materiałów;
 • kosztów usług obcych;
 • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
 • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kosztów wszelkich należności publicznoprawnych; oraz
 • wydatków na zakup sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:

 • za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudniania określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej;
 • będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na 30 września 2020 r.

Obliczanie subwencji finansowej dla MŚP odbywa się wg. poniższych zasad:

 • subwencja finansowa udzielana jest do wysokości 70% Kosztów Stałych – faktycznej straty brutto (wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Za okres listopad – grudzień 2020 r. na podstawie rzeczywistych Kosztów Stałych oraz za okres styczeń – marzec 2021 r. na podstawie prognozowanych Kosztów Stałych;
 • maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy dla jednego pracownika nie może przekroczyć 72 000 zł, a maksymalna kwota finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może w sumie przekroczyć 144 000 zł na jednego pracownika.
Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Subwencja finansowa z Tarczy 2.0. w przypadku MŚP będzie podlegała całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r. rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r.; oraz
 • rozliczenia nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia
  2021 r., jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie;
  • Przez nadwyżkę rozumie się kwotę subwencji finansowej otrzymanej na podstawie wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej Kosztów Stałych, w sytuacji gdy rzeczywiste Koszty Stałe okazały się niższe.
  • Natomiast na potrzeby ustalania warunków umorzenia subwencji dla MŚP nie bada się utrzymania poziomu zatrudnienia.
 • Koszty Stałe oraz wysokość przychodów wskazane we wniosku przez MŚP, będące podstawą wyliczenia kwoty subwencji finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.
Jakie są warunki zwrotu subwencji?

Otrzymana przez Przedsiębiorcę subwencja finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku:

 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej);
 • otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub
 • otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

w każdym czasie licząc od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Instrukcja składania wniosku dla MŚP

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku? Tutaj znajdziesz instrukcję jak wypełnić wniosek >>SPRAWDŹ

Niezbędne dokumenty

Wymogi do złożenia wniosku

Składając Wniosek, przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania do Banku dokumentów poświadczających umocowanie osoby upoważnionej przed podpisaniem umowy subwencji finansowej, w tym do:

 • przekazania pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie osoby upoważnionej do złożenia oświadczeń woli i wiedzy w celu lub w związku z zawarciem umowy subwencji finansowej, przy czym pełnomocnictwo powinno zostać: (A) podpisane przez osobę/y umocowaną/e do działania w imieniu przedsiębiorcy przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego (podpis powinien zostać zamieszczony wewnątrz pliku w formacie PAdES), (B) udzielone w treści odpowiadającej dokumentowi znajdującemu się pod wskazaną ścieżką - https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo.pdf, oraz (C) przekazane w formacie PDF;
 • przekazania do Banku odpisu z KRS lub wydruku z CEIDG (w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy), z którego będzie wynikało umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa, albo umocowanie osoby upoważnionej do samodzielnego reprezentowania przedsiębiorcy;
 • przekazania do Banku innych dokumentów wyjaśniających ewentualne rozbieżności pomiędzy dokumentami wskazanymi powyżej a stanem faktycznym (np. dokument poświadczający zmianę nazwiska); lub wskazania we wniosku danych osoby upoważnionej oraz osób, które złożyły podpisy pod pełnomocnictwem.
Regulamin ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

Odwołanie od decyzji o przyznaniu finansowania

Jeśli otrzymałeś niższą kwotę subwencji od wnioskowanej lub kwotę w wysokości wnioskowanej, możesz odwołać się od decyzji i zawnioskować o różnicę, lub dokonując zmiany danych i oświadczeń składając wniosek odwoławczy. Wniosek odwoławczy musisz złożyć w tym samym banku, w którym złożyłeś pierwszy wniosek. Odwołanie może zostać złożone nie wcześniej niż
1 lutego 2021 r., jednak nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Zanim złożysz wniosek odwoławczy - Pamiętaj:
· wniosek możesz złożyć tylko dwa razy, masz na to dwa miesiące od daty podpisania umowy,
· jeśli otrzymałeś negatywną decyzję, nie możesz się odwołać – musisz złożyć nowy wniosek,
· przed złożeniem wniosku należy wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym urzędem skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku oraz upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.

Regulamin ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” - POBIERZ.

Odwołanie od decyzji o przyznaniu finansowania

Jeśli otrzymałeś niższą kwotę subwencji od wnioskowanej lub kwotę w wysokości wnioskowanej, możesz odwołać się od decyzji i zawnioskować o różnicę, lub dokonując zmiany danych i oświadczeń składając wniosek odwoławczy. Wniosek odwoławczy musisz złożyć w tym samym banku, w którym złożyłeś pierwszy wniosek. Odwołanie może zostać złożone nie wcześniej niż
1 lutego 2021 r., jednak nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Zanim złożysz wniosek odwoławczy - Pamiętaj:
· wniosek możesz złożyć tylko dwa razy, masz na to dwa miesiące od daty podpisania umowy,
· jeśli otrzymałeś negatywną decyzję, nie możesz się odwołać – musisz złożyć nowy wniosek,
· przed złożeniem wniosku należy wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym urzędem skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku oraz upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.

Pełnomocnictwo potwierdzające Twoje umocowanie

W przypadku, gdy wniosek o subwencję składa w Twoim imieniu osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Twoje przedsiębiorstwo posiada reprezentację wieloosobową, musisz dodatkowo, przy składaniu wniosku o subwencję finansową złożyć pełnomocnictwo. Jednocześnie musisz pamiętać, że pełnomocnictwo można jedynie opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym.

Pełnomocnictwo potwierdzające Twoje umocowanie - POBIERZ

 

Materiały pomocnicze

Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR
 1. Upewnij się, że dane firmy widoczne w bankowości elektronicznej są aktualne (zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze).
 2. Zweryfikuj czy posiadasz odpowiednie umocowanie do złożenia wniosku i zawarcia umowy subwencji w formie elektronicznej (wydruk z CEIDG, odpis z KRS lub pełnomocnictwo).
  Jeśli z odpisu KRS lub z wydruku z CEIDG nie wynika uprawnienie do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy przez osobę składającą wniosek, niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa (zgodnego ze wzorem dostępnym na stronie PFR) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (UWAGA: profil zaufany nie spełnia warunków kwalifikowanego podpisu).
 3. Sprawdź czy na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 1 listopada 2020 r. oraz na dzień składania wniosku prowadziłeś działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z branż wskazanych przez PFR
 4. Przygotuj informacje o wysokości Przychodów w wybranych przez Ciebie okresach do porównania:
  • 1) od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, albo
  • 2) od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.
 5. Dodatkowo w przypadku MŚP przygotuj informacje o faktycznych i prognozowanych:
  • 1) przychodach w miesiącach:
   • styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień roku 2019,
   • listopad i grudzień roku 2020,
   • styczeń, luty i marzec roku 2021;
  • 2) kosztach stałych w miesiącach:
   • listopad i grudzień roku 2020,
   • styczeń, luty i marzec roku 2021.
 1. Przygotuj informację o liczbie zatrudnionych pracowników:
  • na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy (Mikrofirma/MŚP) na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na dzień 31 lipca 2020 r.
   Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną wyłącznie na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
  • na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej na dzień 30 września 2020 r.
   Za pracownika uważa się osobę fizyczną, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub osobę współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (np. umowy cywilnoprawne) oraz na którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Wlicza się także osoby np. na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich.

UWAGA!

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza  

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawiają się podczas wypełniania wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleń PFR na temat Tarczy Finansowej PFR 2.0 – ZOBACZ >>

Instrukcje składania wniosków

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku? Tutaj znajdziesz instrukcję jak wypełnić wniosek dla MŚP >>SPRAWDŹ

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku? Tutaj znajdziesz instrukcję jak wypełnić wniosek dla Mikrofirmy >>SPRAWDŹ

 

Naruszenia przez beneficjentów rządowego programu - komunikat PFR nr 1

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju dotyczący konsekwencji naruszenia przez beneficjentów rządowego programu„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii. >>SPRAWDŹ

Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej

Aktualizacja na dzień 22.04.2020. Trwają dalsze prace ustawodawcy nad programem wsparcia.

Obszar Ubezpieczeń Społecznych


Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, jak również samozatrudnionych ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Beneficjenci wsparcia: samozatrudnieni oraz pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników

Skarb Państwa w okresie 3 miesięcy pokryje płatność składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

 Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Zwolnienie Przedsiębiorców, zgłaszających od 10 do 49 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Beneficjenci wsparcia: Przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników.

Na wniosek płatnika składek zatrudniającego od 10 do 49 pracowników, istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie ZUS pod linkiem: 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Beneficjenci wsparcia: wszyscy ubezpieczeni 

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

 Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Beneficjenci wsparcia: zleceniobiorcy oraz samozatrudnieni 

W ramach tarczy antykryzysowej niektórzy mogą skorzystać z dodatkowych środków finansowych, które mają za zadanie zrekompensować utratę przychodów. Świadczenie postojowe dotyczy tzw. samozatrudnionych i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło). W pakiecie składającym się na tarczę antykryzysową znalazły się przepisy dotyczący świadczenia postojowego dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Wynosi ono co do zasady 2080 zł i jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota ta jest nieoskładkowana i nieopodatkowana.

 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Obszar Prawa Cywilnego


Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

Beneficjenci wsparcia: Strony umowy najmu, dzierżawy i innej podobnej umowy o korzystanie z powierzchni

Przedsiębiorcom którzy prowadzą działalność gospodarczą w obiektach handlowych o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych i w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach nie mogą prowadzić swojej działalności przysługuje czasowe wygaśnięcie w okresie obowiązywania ww. zakazu zobowiązań wynikających z umów: najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Jednocześnie w terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia ww. zakazu przedsiębiorca uprawniony dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu. Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a obowiązek złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – od dnia zniesienia zakazu.

Obszar Prawa Podatkowego


Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT

Beneficjenci wsparcia: podatnicy podatku PIT.

Podatnicy PIT, którzy z powodu COVID-19: 

1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 

2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przez łączne przychodyrozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W celu dokonania obniżenia podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/finanse/ustawy-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem-prezydenta

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w CIT

Beneficjenci wsparcia: podatnicy podatku CIT

Podatnicy CIT, którzy z powodu COVID-19:
1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz
2) uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1 –
mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1. 2. W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie na, podatnik składa korektę zeznania.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/finanse/ustawy-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem-prezydenta

Tarcze branżowe

Tarcza 5.0

Od 15 października 2020 r. przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001639  

W ramach Tarczy 5.0, przedstawiciele branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą skorzystać z trzech form wsparcia udzielanego przez ZUS, tj.:

 • Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • Dodatkowe świadczenie postojowe
 • Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż
Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalność oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A). Świadczenie to wynosi 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Aby otrzymać świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DB.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcę, jeśli prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
Jakie warunki Przedsiębiorca musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego?

Jeśli działalność (jej przeważająca część) oznaczona jest kodem 79.11.A (działalność agentów turystycznych), to warunki są następujące:

 • Przedsiębiorca mieszka w Polsce i jest obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • ma przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Jeśli na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe, przeważająca działalność Przedsiębiorcy oznaczona jest kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), to warunki są następujące:

 • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • zawiesiłeś prowadzenie działalności po 31 sierpnia 2019 r.,
 • Twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywałeś ją maksymalnie przez 9 miesięcy.

Oświadczenia we wniosku o świadczenie postojowe (RSP-DB), Przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co zyska Przedsiębiorca?
 • Otrzyma środki finansowe w wysokości 2 080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności
 • Świadczenie postojowe , które można otrzymać maksymalnie trzy razy
 • Świadczenie postojowe, które otrzyma na rachunek bankowy, który podany zostanie we wniosku.

Kwota świadczenia postojowego, które ZUS wypłaci w 2020 r. jest wolna od podatku dochodowego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek (RSP-DB) można złożyć tylko elektronicznie:

Wniosek można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jakie warunki musi spełnić Przedsiębiorca, aby skorzystać ze świadczenia postojowego kolejny raz?
 • Musisz złożyć oświadczenie we wniosku RSP-DK, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się.
 • Kolejne świadczenie otrzymasz nie wcześniej niż w następnym miesiącu po tym, w którym otrzymasz wcześniejsze świadczenie.
Jak ZUS skontaktuje się z Przedsiębiorcą?
 • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Przedsiębiorcą e-mailem lub telefonicznie
 • Jeżeli pozytywnie rozpatrzy wniosek, Przedsiębiorca otrzyma świadczenie postojowe na konto, które podał we wniosku
 • Jeśli ZUS odmówi prawa do świadczenia postojowego, wyda decyzję. Przedsiębiorca znajdzie ją na swoim koncie na PUE ZUS lub prześle ją pocztą.
Czy można się odwołać od decyzji?

Jeśli Przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją, w której ZUS odmawia prawa do świadczenia postojowego, może odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie należy złożyć na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe świadczenie postojowe

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.:

 • przewóz wycieczkowy i turystyczny,
 • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
 • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe (to jeden z warunków). Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości  wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł). Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DD.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:  

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze świadczenia?

Dodatkowe świadczenie postojowe otrzyma Przedsiębiorca, jeśli:

 • rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wymienionym w podrozdziale „Kogo dotyczy?”,
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w którym składa się wniosek, jest niższy  co najmniej o 75% w stosunku do tego, który został uzyskany w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • wcześniej Przedsiębiorca skorzystał ze świadczenia postojowego - otrzymał co najmniej jedno świadczenie. Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego ZUS może wystąpić do Przedsiębiorcy o informacje na temat jego sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Informacje te będą potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej. Oświadczenia we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD), składa się  pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Co zyskuje Przedsiębiorca?
 • Otrzyma środki finansowe w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).
 • Może otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe maksymalnie trzy razy.
 • Otrzyma dodatkowe świadczenie postojowe na rachunek bankowy, który poda we wniosku.

Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego kolejny raz?
 • Należy zaznaczyć we wniosku (RSP-DD), że występuje się o kontynuację wypłaty świadczenia i złożyć w nim oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe nie uległa poprawie.
 • Nie można wystąpić o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego, jeśli nie został złożony wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe.
 • Nie można złożyć wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego w tym samym miesiącu, w którym składa się wniosek RSP-DD pierwszy raz.
Jak złożyć wniosek?

Wniosek (RSP-DD) można złożyć tylko elektronicznie:

Można złożyć wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jak ZUS będzie kontaktował się z Przedsiębiorcą?
 • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się e-mailem lub telefonicznie.
 • Jeżeli pozytywnie rozpatrzy wniosek, Przedsiębiorca otrzyma dodatkowe świadczenie postojowe na konto wskazane we wniosku. ZUS wyśle także – na konto na PUE ZUS lub pocztą – informację o wartości udzielonej pomocy publicznej.
 • Jeśli ZUS odmówi prawa do dodatkowego świadczenia postojowego, wyda decyzję. Decyzja będzie dostępna na koncie PUE ZUS lub ZUS prześle ją pocztą.
Czy można się odwołać od decyzji?

Jeśli Przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją, w której ZUS odmawia prawa do dodatkowego świadczenia postojowego, można odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składa się na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

 
Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż

Będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007).

Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RDZ-B.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcy, jeśli rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek?

 1. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, nalży spełnić następujące warunki:
 • rodzaj przeważającej działalności, którą prowadzi Przedsiębiorca musi być oznaczony kodem PKD wymienionym w punkcie „Kogo dotyczy?”,
 • Przedsiębiorca jest zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składa się wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który Przedsiębiorca uzyskał w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • Przedsiębiorca złożył deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br. (chyba, że jes zwolniony z obowiązku ich składania),
 • złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B) nie później niż do 30 listopada 2020 r.
 1. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc tę może otrzymać przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie było w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE. Dlatego we wniosku należy podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej - czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:
 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
 • podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia / jest objęty postępowaniem  upadłościowym, w przypadku podmiotu innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniona jest choć jedna z wymienionych przesłanek. Na podstawie regulacji UE przyjmuje się, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to  jednak sytuacji, gdy przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek realizuje zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Dla mikro i małych przedsiębiorców znaczenie ma tylko objęcie postępowaniem upadłościowym.

 

 1. We wniosku, oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, należy też podać:
 • wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca,  średni przedsiębiorca,  inny przedsiębiorca), powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
 • datę utworzenia podmiotu,
 • formę prawną podmiotu,
 • otrzymywaną pomoc na ratowanie, której  Przedsiębiorca nie spłacił, lub pomoc na restrukturyzację  której nadal podlega Przedsiębiorca,
 • otrzymaną już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Oświadczenia we wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co zyskuje Przedsiębiorca?
 • ZUS zwolni z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.
 • Jeżeli Przedsiębiorca opłacał składki, ale spełnia warunki aby zostać zwolnionym  z ich płacenia, to gdy otrzyma informację o zwolnieniu z opłacania składek, może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłatę ZUS zwróci, jeśli Przedsiębiorca nie ma zaległości na koncie. 
Jak złożyć wniosek?

Wniosek (RDZ-B) możesz złożyć tylko elektronicznie:

Wniosek można złożyć od 15 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Jak ZUS się kontaktuje z Przedsiębiorcą?
 • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się e-mailem lub telefonicznie.
 • Informacje na temat wniosku Przedsiębiorca znajdzie na PUE ZUS.
 • Informację o rozstrzygnięciu wniosku ZUS prześle pocztą lub będzie udostępniona na PUE ZUS. Aby odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS, należy zalogować się do swojego konta, wejść w "Dokumenty i wiadomości" i w "Skrzynce odbiorczej" przejść do "Dokumentów wymagających poświadczenia odbioru".
Czy można odwołać się od decyzji?

Jeżeli Przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją, w której ZUS odmawia zwolnienia z opłacania składek, można złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że zostanie złożone pismo w tej sprawie do ZUS w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeśli Prezes ZUS rozpatrzy negatywnie wniosek, będzie istniała możliwość złożenia skargi do sądu na tę decyzję w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Jeżeli rozstrzygnięcie sądu będzie dla Przedsiębiorcy negatywne, będzie trzeba opłacić zaległe składki z odsetkami.

Kogo dotyczyć będzie ?

Tarcza branżowa 6.0 skierowana będzie dla firm zarejestrowanych pod ponad 30 numerami PKD. Choć nie znane są jeszcze szczegółowe numery PKD, to wiadomo już, że Tarcza 6.0 skierowana będzie do firm z branży:

 • Gastronomicznej,
 • Rozrywkowej (targi, fotografia, film, estrada),
 • Zdrowia fizycznego (siłownie, sport, rekreacja),
 • Sprzedaży detalicznej.

Tarcza 6.0

Formy wsparcia Przedsiębiorców z wybranych branż w ramach Tarczy 6.0:
Wsparcie dla wybranych grup przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 6.0

W dniu 19 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw( tzw tarcza branżowa).

Tarcza branżowa to zestaw punktowych rozwiązań dla branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami w związku sytuacją pandemiczną. O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące wybrane branże. Działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji, to:

- sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
- sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- ruchome placówki gastronomiczne,
- pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- przygotowywanie i podawanie napojów,
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- działalność fotograficzna,
- wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- działalność fizjoterapeutyczna,
- działalność paramedyczna,
- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - zespół muzyczny,
- działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- działalność obiektów sportowych,
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- pozostała działalność związana ze sportem,
- działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
- działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- działalność związana z projekcją filmów,
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
- nauka języków obcych,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- działalność obiektów kulturalnych,
- działalność muzeów,
- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- działalność taksówek osobowych (w zakresie zwolnienia ze składek ZUS),
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
- działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
- pozostała działalność związana ze sportem (np. przewodnicy górscy),
- pozostała działalności usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
- działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
- działalność organizatorów turystyki.

Formy wsparcia

1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników:
Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą przyznawane, w wysokości 2000 zł miesięcznie, do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie ma przysługiwać także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jedni i drudzy muszą być jednak zatrudnieni co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Aby skorzystać ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, przedsiębiorca będzie musiał spełnić następujące warunki:

- prowadzić na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą należącą do wyżej wymienionych branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności,
- przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
- nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
- nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
- nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą być składane do 28 lutego 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wyłącznie w formie elektronicznej do WUP za pomocą formularza:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia zdecydować o przyznaniu dofinasowania do wynagrodzeń w kolejnych okresach, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.

2. Zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,

Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, przysługuje za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków:

- prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności,
- zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,
- wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi.

Zaproponowane zmiany upoważniają także Radę Ministrów, aby mogła w drodze rozporządzenia wydłużyć okres zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, jak również objąć pomocą także kolejne/inne branże, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.:
Link: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku można złożyć od 30 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

3. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł,

O dotację w wysokości do 5 tys. zł będą mogli się starać mikro i mali przedsiębiorcy. Z wyliczeń wynika, że otrzyma ją ok. 240 tys. przedsiębiorców, łącznie na kwotę ok. 1,2 mld zł. Będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić następujące warunki:

- na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych rodzajów działalności,
- na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej,
- przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotacji będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl. po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

Zgodnie z przepisami rząd będzie mógł drogą rozporządzenia upoważnić powiatowe urzędy pracy do przyznania kolejnej ewentualnej dotacji, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.

4. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,

Jednorazowego dodatkowe świadczenie postojowe przeznaczone jest dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł.

Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40%, przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowo przedsiębiorca chcący uzyskać wsparcie wcześniej skorzystał ze świadczenia postojowego (otrzymał co najmniej jedno świadczenie).
Wsparcie kierowane jest do konkretnych branż. Dlatego konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.

Wnioski o wsparcie można składać tylko elektronicznie najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.:
- przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
- przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl

Więcej na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/dodatkowe-swiadczenie-postojowe/2676719

W myśl przepisów ustawy rząd będzie mógł, w drodze rozporządzenia, przyznać ewentualną wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, a także objąć pomocą kolejne/ inne branże, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.

5. Zawieszenie opłaty targowej

Tarcza branżowa zakłada również zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 r. Opłata ta pobierana jest niemal wyłącznie od drobnych przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy członków rodziny lub pojedynczych pracowników. Dla takich podmiotów konieczność uiszczania choćby niewysokich opłat jest odczuwalnym obciążeniem, a ich zawieszenie będzie konkretnym wsparciem.

Utrata wpływów z tego tytułu zostanie w pełni zrekompensowana wszystkim gminom, w wysokości dochodów z tej opłaty osiągniętych przez gminę w 2019 r. Pieniądze będą wypłacane z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Łączny koszt rekompensaty wyniesie do 139 mln zł.

Szersze informacje o zakresie wsparcia przewidzianego w ramach tarczy branżowej dostępne na stronie rządowej pod linkiem:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#4

 

Pomoc Rządu

W związku z nasilającą się epidemią Covid 19, rząd podejmuje dalsze kroki ograniczające jej rozprzestrzenianie się. W tym celu  zostały przygotowane działania antykryzysowe dla polskich przedsiębiorców. Należą do nich:

1.Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR

Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)

Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r.,  zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych i MŚP.

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.

5. Dofinansowanie zatrudnienia

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

6. Przedłużenie postojowego

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami.

7. Zwolnienie ze składek na ZUS

Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP

9. Polityka drugiej szansy

Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw

10. Dofinansowanie leasingu

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP

Przydatne informacje

W tym miejscu znajdziesz linki do informacji przygotowanych przez rząd i inne instytucje, a istotnych dla przedsiębiorców mierzących się z wyzwaniami  spowodowanymi panującą epidemią koronawirusa.

Informacje dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowników

Informacjie dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług w sytuacji nieobjęcia tych osób przestojem gospodarczym.

Informacje dotycząca możliwości uzyskania przez BS dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowników

Komunikat dotyczący ograniczenia wysokości składek na Pracowniczy Program Emerytalny(dalej: PPE) oraz o obowiązku wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej:PPK)

Szanowni Państwo,

uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o pracowniczych programach emerytalnych (dalej: ustawa o PPE) oraz w związku z § 7 Umowy Międzyzakładowej, dotyczącej prowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego, zawartej w dniu 14 stycznia 2014 r. pracodawca może w drodze jednostronnej decyzji skorzystać z czasowego obniżenia wysokości składki podstawowej w PPE.

I. Obniżenie wysokości składki na PPE:

W takim przypadku Bank Spółdzielczy po wcześniejszym poinformowaniu pracowników oraz BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednostronnie może obniżyć wysokość składki podstawowej na PPE na maksymalnie 6 miesięcy, w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Obniżenie wysokości składki podstawowej jest realizowane w formie jednostronnej decyzji pracodawcy określającej:
nową wysokość składki podstawowej na PPE:
- procentowo od wynagrodzenia pracowników albo
- w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników, albo
- procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej kwotowej wysokości tej składki.

Przy skorzystaniu z powyższego rozwiązania nie pojawi się po stronie Banku Spółdzielczego obowiązek uzupełnienia składki podstawowej do pierwotnej wysokości po upływie okresu ograniczenia.

Przepisy ustawy o PPE. nie określają minimalnej wysokości składki podstawowej, w konsekwencji może być ona bardzo niska. Należy jednak mieć przy tym na uwadze, że w przypadku ograniczenia składki na PPE poniżej 3,5 procent wynagrodzenia, po okresie 90 dni pojawi się obowiązek utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (dalej: PPK) (w przypadku Banków do których ma zastosowanie ustawa o PPK, o czym szerzej niżej).

II. Obowiązek wprowadzenia PPK

Zgodnie z przepisem art. 133 ustawy z dnia 4 października 2018 r.o pracowniczych planach kapitałowych (ustawa o PPK), ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK skorzysta pracodawca, który w czasie, kiedy miałaby do niego zastosowanie ustawa o PPK:
1) prowadzi PPE (dla co najmniej 25% osób zatrudnionych) oraz
2) nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE na poziomie co najmniej 3,5% wynagrodzenia.

Jednocześnie ustawa znajdzie zastosowanie, do pracodawcy prowadzącego PPE, który ograniczył wysokość składki na PPE poniżej 3,5 % wynagrodzenia w okresie co najmniej 90 dni. W takim przypadku Pracodawca począwszy od 91 dnia ograniczenia wysokości składki na PPE będzie zobligowany do utworzenia PPK.

Niezależnie od powyższego Ustawa o PPK w art 134 wskazuje, że obowiązki wskazane w tej ustawie mają zastosowanie do:
1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - od dnia 1 lipca 2019 r.,
2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - od dnia 1 stycznia 2020 r.,
3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - od dnia 1 lipca 2020 r.,
4) pozostałych podmiotów zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r.

Dodatkowo przepisy tzw. ustawy tarczy antykryzysowej 1.0 (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) przesunęły obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK:
1) dla podmiotów zatrudniających od 20 do 250 osób - od dnia 1 października 2020 r.,
2) dla podmiotów zatrudniających do 20 osób - od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Pierwsze składki na PPK powinny zostać odprowadzone za miesiąc następujący po miesiącu w którym została zawarta umowa o prowadzenie PPK, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu (art 28 ustawy o PPK), czyli:
1) dla pracodawców zatrudniających 20-250 pracowników w terminie do 15 grudnia 2020 r., za miesiąc listopad 2020 r.,
2) dla pracodawców zatrudniających do 20 pracowników w terminie do 15 czerwca 2021 r., za miesiąc maj 2021 r.

W przypadku PPK wysokość wpłaty podstawowej jest pokrywana w części przez pracodawcę (w wysokości minimum 1,5 procent wynagrodzenia pracownika), a w części przez pracownika w (wysokości 2 % jego wynagrodzenia). Pracownik może złożyć deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK i wówczas żadne składki nie są odprowadzane za danego pracownika.

III. Podsumowanie:

1. Banki Spółdzielcze mogą jednostronnie obniżyć wysokość składki na PPE do dowolnego poziomu, na okres do 6 miesięcy, w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
2. Obniżone zg. z pkt 1 składki na PPE nie będą wymagały wyrównania po okresie obniżenia.
3. W przypadku obniżenia przez Bank Spółdzielczy wysokości składki podstawowej na PPE do poziomu poniżej 3,5 % wynagrodzenia przez okres co najmniej 91 dni,(w przypadku gdy do takiego Banku ma zastosowanie ustawa o PPK), pojawi się obowiązek:
- zawarcia umowy o prowadzenie PPK( w terminie od 1 października 2020- dla Banków zatrudniających od 20-250 osób; oraz w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r.- dla Banków zatrudniających do 20 osób),
- obowiązek odprowadzenia składek na PPK (za pracowników którzy nie złożą deklaracji o rezygnacji z PPK) w terminie (do dnia 15 grudnia 2020- dla Banków zatrudniających 20-250 osób; do dnia 15 czerwca 2021- dla Banków zatrudniających poniżej 20 pracowników)

Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach Traczy Antykryzysowej PFR

Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach Traczy Antykryzysowej PFR.

Szczegóły w załączniku >>

Strona www Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm

Strona www Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm.

Szczegóły w załączniku >>

Jak wyszukać wsparcie dla swojej firmy

Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. W poniższych linkach wyczytasz w jaki sposób zdobyć środki na prowadzenie firmy.

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-dla-firm-i-pracownikow.html

Fundusze Europejskie a koronawirus

W tym miejscu znajdziesz informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/#/domyslne=1

Przewodnik antykryzysowy dla przedsiębiorców

Skorzystaj z Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców i Jednostek Samorządu Terytorialnego przygotowanego przez ekspertów Grupy PFR. W obecnej wersji Przewodnika m.in. szczegółowe omówienie zasad Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników oraz prezentacja nowych produktów spółek z Grupy PFR.
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

Koronawirs aktualne informacje i zalecenia dla przedsiębiorców

W tym miejscu przeczytasz, na jakie wsparcie w związku z zagrożeniem koronawirusem możesz liczyć.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-przedsiebiorcow

Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K

Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

Szczegóły w załączniku >>

 

Szkolenia

W tym miejscu znajdziesz linki do przydatnych szkoleń mających wesprzeć przedsiębiorców w rozpoznaniu działań wprowadzanych w związku z panującą epidemią koronawirusa.

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników - bezpłatne szkolenie online organizowane przez Polski Fundusz Rozwoju.

Polski Fundusz Rozwoju organizuje cyklicznie szkolenia dla przedsiębiorców dotyczące Tarczy Finansowej PFR. Szczegóły i formularz rejestracyjny dostępne są pod linkiem: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/

Tarcza Antykryzysowa ─ bezpłatne szkolenia online organizowane przez Pracownicze Plany Kapitałowe.

W związku z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą polskie firmy czeka wiele zmian. Wprowadzona przez rząd Tarcza Antykryzysowa, czyli zestaw rozwiązań dla pracodawców i pracowników, ma na celu złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych wynikających z pandemii koronawirusa. W jaki sposób skorzystać z pomocy państwa? Jakie wnioski złożyć? Jakie są obowiązujące terminy? Na te i inne pytania odpowiedzą trenerzy PPK podczas bezpłatnych szkoleń online na temat pakietu antykryzysowego dla przedsiębiorców.
https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Koronawirus.-Tarcza-Antykryzysowa---bezp-atne-szkolenia-online.html

Formularz rejestracyjny dla uczestników szkolenia online [Tarcza Antykryzysowa].
W celu wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online, wypełnij poniżej zamieszczony „Formularz rejestracyjny dla uczestników szkolenia online [Tarcza Antykryzysowa].”

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDjP8EaiOOjVJowvAYdoxDnRUOEs1MzFYOUZZR0c4Q0xIV0xCSzNLWEhSWiQlQCN0PWcu

Szkolenie dla Mikrofirm - zasady rozliczania, zwrotu i umorzenia przyznanych subwencji udzielonych w ramach subwencji Tarczy Finansowej 1.0.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z grupy Mikrofirm na szkolenie, na którym eksperci Polskiego Funduszu Rozwoju, w przejrzysty sposób przedstawią zasady rozliczania, zwrotu i umorzenia przyznanych subwencji udzielonych w ramach subwencji Tarczy Finansowej 1.0.

Szkolenie odbędzie się w formule online za pomocą platformy PFR Transmisjeonline.pl.

w dniu 18 maja w godz. 9.00 – 10.30.

Kliknij i pobierz link do szkolenia oraz agendę

Szkolenie dla MŚP - zasady rozliczania, zwrotu i umorzenia przyznanych subwencji udzielonych w ramach subwencji Tarczy Finansowej 1.0.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z grupy MŚP na szkolenie, na którym eksperci Polskiego Funduszu Rozwoju, w przejrzysty sposób przedstawią zasady rozliczania, zwrotu i umorzenia przyznanych subwencji udzielonych w ramach subwencji Tarczy Finansowej 1.0.

Szkolenie odbędzie się w formule online za pomocą platformy PFR Transmisjeonline.pl.

w dniu 21 maja w godz. 9.00 – 10.30.

Kliknij i pobierz link do szkolenia oraz agendę

Poznaj Nasze Społeczności

  Znajdziesz nas też tutaj

  © 2024 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Cookies